යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam

Orientation & Geography

Asia, Sri Lanka, Jaffna