Santa Maria degli Agonizzanti

Orientation & Geography

Europe, Italy, Sicily