استخر شهید شادیفر

Architecture & Buildings

Asia, Iran, Razavi Khorasan