صحن جمهوری اسلامی

Architecture & Buildings

Asia, Iran, Razavi Khorasan