Samdado Japanese Retaurant

Food

Asia, Bangladesh, Dhaka Division