ព្រះបរមរាជវាំង​នៃរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

Entertainment & Arts

Asia, Cambodia, Daun Penh

The Royal Palace (Khmer: ព្រះបរមរាជាវាំងនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជា , Preah Barum Reacha Veang Nei Preah Reacheanachak Kampuchea), in Phnom Penh, Cambodia, is a complex of buildings which serves as the royal residence of the king of Cambodia. Its full name in the Khmer language is Preah Barom Reachea Veang Chaktomuk. The Kings of Cambodia have occupied it since it was built in 1860's, with a period of absence when the country came into turmoil during and after the reign of the Khmer Rouge. The palace was constructed after King Norodom relocated the royal capital from Oudong to Phnom Penh in the mid-19th century. It was gradually built atop an old citadel called Banteay Kev. It faces towards the East and is situated at the Western bank of the four divisions at the Mekong River called Chaktomuk (an allusion to Brahma).