អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ

Architecture & Buildings

Asia, Cambodia, Por Senchey