مجموعه ورزشی امام خمینی

Outdoor

Asia, Iran, Razavi Khorasan