สถานีตํารจภูธรเมืองลําพูน

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Lamphun Province