میدان جانباز

Orientation & Geography

Asia, Iran, Razavi Khorasan