องด์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Chiang Mai