โรงเรียนวัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล)

College & Education

Asia, Thailand, Bangkok