အာလိန်ငါးဆင့်ဘုရား Ar Lane Ngar Sint Pagoda

Architecture & Buildings

Asia, Myanmar, Yangon