بزرگراه بابائی

Orientation & Geography

Asia, Iran, Tehran