Kybfelsen (Schwarzkopf)

Europe, Germany, Freiburg im Breisgau