ເຂົ້າມັນໄກ່ ພັນລາວ

Food

Asia, Lao PDR, Vientiane Capital