វត្ត​ទឹកថ្លា

Architecture & Buildings

Asia, Cambodia, Sen Sok