ศาลเจ้าแสงธรรม : เต่งก่องต๋อง ( Sang Tham Shrine : 定光堂)