မဟာဗောဓိကျောင်း

Architecture & Buildings

Asia, Myanmar, Mandalay