Karlsplatz (Stachus)

Travel

Europe, Germany, Munich