Gai yang somtam

Food

Asia, Thailand, Saraburi Province