Kohlgartenstraße

Travel

Europe, Germany, Dortmund