Thông Tấn Xã Việt Nam

Architecture & Buildings

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City