Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Architecture & Buildings

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City