موزه کاخ ملک آباد

Entertainment & Arts

Asia, Iran, Razavi Khorasan