Saint Thaddeus Monastery

Orientation & Geography

Asia, Iran, Chaldoran County