ຮ້ານຂາຍເຂົ້າຈີ່ ປາເຕ່

Food

Asia, Lao PDR, Vientiane Capital