Shenzhen Grand Theater Hostel

Accommodation

Asia, China, Shenzhen City