The Islander Motel

Accommodation

North America, United States, Santa Cruz County